അപ്പ്ലിക്കേഷൻസ് , വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫയർവാൾ , പാസ്സ്വേഡ്സ് ഓതെന്റിക്കേഷൻ

Avatar
Dev Jos | 21-05-2020

ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഉള്ള അപ്പ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പ്രചാരത്തിൽ ഉള്ളത്

Types of applications (Web Applications,Thick Client,Mobile Client,API)


വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫയർവാൾ

Web Application Firewall to protect against application layer attacks


പാസ്സ്‌വേഡ്സ് വെച്ച് എങ്ങനെ യൂസേഴ്സിനെ ഓതെന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ?

How to use Passwords, MFA etc to authenticate users ?Also Read » ഡാറ്റയെ എങ്ങനെ എൻക്രിപ്ട് ഡീക്രിപ്ട് ചെയ്യാം ? എന്താണ് സിമെട്രിക്, അസിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ?


Also Read » എങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റബേസിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യാം - Database Security - Day 16 - Cyber Malayalam


About Dev Jos

മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ലേർണിംഗ് സീരീസ് - » Facebook / » Youtube

Trending
Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

DB Query : 5 / Total Memory Used : 0.53 MB / This page was generated in 0.0058 seconds.