ഡാറ്റയെ എങ്ങനെ എൻക്രിപ്ട് ഡീക്രിപ്ട് ചെയ്യാം ? എന്താണ് സിമെട്രിക്, അസിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ?

Avatar
Dev Jos | 11-05-2020

ഡാറ്റയെ എങ്ങനെ എൻക്രിപ്ട് ഡീക്രിപ്ട് ചെയ്യാം ? എന്താണ് സിമെട്രിക്, അസിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ?
How to encrypt and decrypt data ? What is symmetric & asymmetric encryption ? - Day 14


എന്താണ് ഹാഷിംഗ്‌ ? ഹാഷിങ്ങിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉപയോഗങ്ങൾ.
What is hashing and where is it used.What is difference between hashing and encryption.


Also Read » എങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റബേസിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യാം - Database Security - Day 16 - Cyber Malayalam


Also Read » എന്താണ് ഡാറ്റ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ,എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയെ തരംതിരിക്കാം - Data Classification


About Dev Jos

മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ലേർണിംഗ് സീരീസ് - » Facebook / » Youtube

Trending
Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

DB Query : 9 / Total Memory Used : 0.53 MB / This page was generated in 0.0189 seconds.