വ്യവസായം ആരംഭിക്കാൻ ഉള്ള ലൈസൻസ് എടുക്കൽ ഇനി ഈസിയാണ്.

Avatar
VK Adarsh | 17-08-2020

കേരളത്തിൽ വ്യവസായം ആരംഭിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ വളരെ ലളിതവും ആയാസ രഹിതവുമാക്കുന്ന കെ സ്വിഫ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ സംരംഭ വർത്തമാനം.

#KSwift #MSMElicense #VKadarsh #KeralaIndustry #വ്യവസായം #കെസ്വിഫ്റ്റ്

About VK Adarsh

An Engineer turned Banker and Writer . » Website / » FB Page / » Youtube

Trending
Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

DB Query : 0 / Total Memory Used : 0.53 MB / This page was generated in 0.0016 seconds.