മനുഷ്യൻ സുഖം തേടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് - ഒരു മനഃശാസ്ത്ര പഠനം ! 🌼

Avatar
Sunny Joseph | 09-09-2020

ഏകദേശം 65 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എലികളിൽ ഒരു പഠനം നടന്നു. സ്വന്തം ജീവൻ പോലും മറന്ന് താൽക്കാലികമായ സുഖം കിട്ടാൻ അവ തിരഞ്ഞെടുത്ത രീതിയാണ് വിശേഷബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ തുടരുന്നത്.

#seekingpleasure #irrationality #happiness #pleasurevshappiness

About Sunny Joseph

Clinical Psychologist & Neuropsychologist, based in Bangalore. » Youtube

Trending
Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

DB Query : 5 / Total Memory Used : 0.58 MB / This page was generated in 0.0078 seconds.